Regulamin serwisu Charakterologia.pl


Operatorem serwisu charakterologia.pl jest Kapitał Kariery sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.


§1

Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu charakterologia.pl. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie usług Serwisu charakterologia.pl, zawartej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia.

2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie należy rozumieć następująco:

Regulamin – rozumie się przez to niniejszy Regulamin (stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług poprzez Serwis.)

Usługodawca – Kapitał Kariery sp. z o. o., właściciel serwisu charakterologia.pl z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Opolskiej 51/1, NIP 899-274-13-75, REGON 022067180, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000449368 – Sąd Rejonowy dla m.st. WROCŁAW-FABRYCZNA, VI wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wartość kapitału zakładowego 5 000 zł.

Serwis – serwis internetowy zlokalizowany pod adresem internetowym charakterologia.pl stanowiący własność firmy Kapitał Kariery sp. z o.o.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z serwisu i produktów oferowanych przez Kapitał Kariery sp. z o. o.

Usługa – świadczenie polegające na bezpłatnym lub odpłatnym udostępnieniu Użytkownikowi aplikacji internetowej umożliwiającej analizę charakteru. Wytwór analizy jest udostępniony w pliku .html jako Opinia charakterologiczna (bezpłatna), lub Opinia charakterologiczna poszerzona (odpłatna), która jest przygotowana przez pracowników firmy Kapitał Kariery sp. z o.o. na podstawie wyników analizy.

2.1. Wyłączne prawa autorskie do Serwisu charakterologia.pl należą do Kapitał Kariery sp. z o.o. z siedzibą: Wrocław, ul. Opolska 51/1. Prawa autorskie związane z Serwisem charakterologia.pl podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).

2.2. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby zagwarantować poprawne działanie systemu. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zależnych od Usługodawcy, gwarantuje on usunięcie usterki w ciągu 24 godzin, a w przypadku braku możliwości jej natychmiastowego usunięcia, poda termin jej usunięcia.

2.3. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi dostęp do Opinii charakterologicznej na stronie internetowej charakterologia.pl conajmniej 12 miesięcy od momentu jej udostępnienia.

2.4. Usługodawca zezwala Użytkownikowi zapisanie Opinii charakterologicznej w pliku elektronicznym w formacie PDF.

2.5. Korzystanie z Usługi udostępnionej w Serwisie wymaga dostępu do Internetu oraz oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej. Przestarzałe przeglądarki internetowe, w tym Internet Explorer mogą powodować błędne działanie serwisu, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności. Rekomendowane przeglądarki to: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera i Safari na platformie MacOS.

2.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za usterki wynikające z działania siły wyższej, a także niepożądanych działań osób trzecich.

2.7. Użytkownik decydujący się na rejestrację w Serwisie oraz pobranie bezpłatnej Opinii charakteru lub zakup Poszerzonej opinii charakterologicznej oświadcza, że zapoznał się i w pełni zaakceptował treści zawarte w niniejszym Regulaminie.


§2

Zawarcie Umowy


1. Prezentacja produktów/usługi w Serwisie stanowi ofertę handlową w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

2. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

3. Procedura zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku „Zamów opinię rozszerzoną” znajdującego się na stronie profilowej po zalogowaniu się przez Użytkownika, który wypełnił badanie. Po kliknięciu „Zamów” pokazuje się strona z wybranym produktem, oraz jego ceną. Po kliknięciu „Zapłać” Użytkownik zostaje przeniesiony na następną stronę, gdzie wpisuje adres email, na który otrzymuje potwierdzenie zamówienia. Na stronie systemu płatności Użytkownik wybiera metodę płatności i opłaca zamówienie. Po czym jest przekierowany na stronę charakterologia.pl, gdzie znajduje się potwierdzenie złożonego zamówienia. Otrzymuje również potwierdzenie na podany adres email. Więcej informacji o systemie płatności znajduje się na stronie Przelewy24.

4. Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Prawo do odstąpienia od umowy określone w treści pkt. 4. tego artykułu nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi – za jego zgodą – przed upływem terminu dziesięciodniowego od daty zawarcia umowy.

6. W razie odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem świadczenia usługi (tj. po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi, lecz przed opracowaniem Opinii charakterologicznej poszerzonej przez Eksperta i przed przesłaniem jej na podany przez Zamawiającego adres mailowy), umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Cena zapłacona przez Użytkownika zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Użytkownik dokona jakichkolwiek przedpłat, należeć się będą od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

7. Zawarcie umowy następuje z chwilą wysłania przez Użytkownika poprawnie wypełnionego formularza zamówienia, zamieszczonego na stronie Serwisu.

7.1. Formularz jest wypełniony poprawnie w przypadku uzupełnienia przez Użytkownika wszystkich wymaganych rubryk oznaczonych * i uzyskania przez Użytkownika potwierdzenia wygenerowanego przez Serwis.

8. Usługodawca, niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty za opłaconą Usługę, prześle do Użytkownika informacje pocztą elektroniczną (na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu wypełnianym podczas składania zamówienia). Informacja zawierać będzie adres internetowy, pod którym Użytkownik może pobrać Poszerzoną opinię charakteru w postaci pliku PDF lub podglądu.


§3

Wykonanie Umowy


1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za wyjątkiem przejściowego wstrzymania świadczenia usług związanego z czynnościami konserwacyjnymi lub modyfikacją Serwisu.

2. Użytkownik, za pośrednictwem Serwisu, może składać zamówienie 24 godziny na dobę. Wyjątek stanowią prace serwisowe, które mogą czasowo uniemożliwić korzystanie z Serwisu lub problemy techniczne po stronie operatora płatności.

3. Wykonanie umowy polega na odpłatnym udostępnieniu Użytkownikowi aplikacji internetowej umożliwiającej analizę charakteru za pomocą ankiety oraz udostępnieniu wyników badania w postaci pliku pdf lub podglądu (są one dostępne w Internecie na koncie Użytkownika).

3.1. Jeśli Użytkownik straci możliwość korzystania z serwisu, a procedura wypełniania analizy nie została ukończona, w przeważającej części przypadków może ponownie rozpocząć wypełnianie analizy w miejscu, w którym ją przerwał lub rozpocząć wypełnianie ankiety od nowa bezpłatnie.

3.2. Usługodawca zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi przeglądania analizy na stronie internetowej charakterologia.pl przez co najmniej 12 miesięcy (od momentu jej udostępnienia) oraz zapisanie Opinii charakteru w wersji bezpłatnej i/lub poszerzonej w pliku elektronicznym w formacie PDF.


§4

Ochrona prywatności i danych osobowych


1. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych na terytorium Polski.

2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca (kontakt jest możliwy na adres siedziby lub mailowo: biuro@kapitalkariery.pl). Administrator danych nie wyznaczył Inspektora ochrony danych.

3. Wypełnienie formularza z danymi Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie podanfych w formularzu danych osobowych do celów realizacji Usługi.

4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

5. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim oraz przekazywane poza EOG.

6. Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momecie.

6.1. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych.

7. Prawo Użytkownika do dostępu do danych jest realizowane w panelu użytkownika. W celu chęci ich usunięcia, uzupełnienia lub sprostowania prosi się o kontakt: biuro@kapitalkariery.pl

8. Autoryzacja elektronicznych form płatności dokonywanych w celu zapłacenia należności Usługodawcy w związku z wykonaną przez niego usługą odbywa się za pośrednictwem systemu płatności przelewy24.pl i na stronach internetowych banków, w których są prowadzone rachunki bankowe Użytkowników. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego Użytkowników, nie są udostępniane Usługodawcy.

9. Jeśli Użytkownik nie wybrał opcji wystawienia faktury, Usługodawca dysponuje adresem e-mail osoby wypełniającej analizę.


§5

Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu po dacie jego wejścia w życie.

2. Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie www.charakterologia.pl/terms_of_use. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2021 roku. Usługodawca poinformuje Użytkowników Serwisu, z wyprzedzeniem 14 dni, o wejściu w życie nowego regulaminu zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej Serwisu – www.charakterologia.pl/terms_of_use.

3.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.

3.1.1. Zmiana może nastąpić w szczególności w wypadku zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Serwisu lub konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.

4. Nowy regulamin będzie miał zastosowanie do umów zawartych po dacie jego wejścia w życie.

5. Przez złożenie zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na poddanie sporów wynikających z wykonania usług wskazanych w treści niniejszego Regulaminu - mediacji prowadzonej przez mediatora wybranego przez Użytkownika i Usługodawcę.

6. Usługodawca w terminie 20 dni od dnia uzyskania informacji w formie pisemnej o nieprawidłowym wykonaniu usługi bądź braku wykonania usługi przez Usługodawcę wskaże pięciu mediatorów pozostawiając wybór jednego z nich Użytkownikowi.

7. W przypadku braku lub odmowy dokonania wyboru mediatora spośród mediatorów wskazanych przez Usługodawcę w terminie 30 dni od dnia skazania mediatorów przez Usługodawcę stronom przysługuje możliwość żądania rozstrzygnięcia sporu, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu przez Sąd właściwy dla Usługodawcy.

8. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu ewentualnych szkód mogących wystąpić w następstwie korzystania z Serwisu nie może być wyższa niż trzykrotna wysokość opłaconej Usługi w Serwisie.

9. W przypadku niewywiązania się z umowy wskutek niedostępności zamówionej Usługi Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika i dokona zwrotu wszystkich wpłaconych kwot, nie później niż w terminie 30 dni od daty zapłaty.

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Reklamacje Użytkownik może składać osobiście w biurze Usługodawcy, we Wrocławiu przy ulicy Chorzowskiej 38A, telefonicznie pod numerem telefonu +48 669 21-65-65 lub pocztą elektroniczną: biuro@kapitalkariery.pl.